Thai

 

Lanna International School Thailandโรงเรียน นานาชาติลานนา (LIST) ให้บริการสังคมนครเชียงใหม่ด้วยการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานภายใต้หลักสูตร ของประเทศสหราชอาณาจักรที่มีคุณภาพสูง ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน นักเรียน LIST มาจากเชื้อชาติต่างๆ กัน 24 เชื้อชาติ ใช้ภาษาแตกต่างกัน 17 ภาษา ประกอบกันเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีวัฒนธรรมและภาษาที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิศาสนาใดๆ

หากคุณต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน คุณสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเฟสบุ๊คของโรงเรียนเราได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกหรือเป็นเพื่อน(add friend)กับทางโรงเรียน ง่ายๆเพียงแค่ คลิ๊กที่นี่

การศึกษาที่โดดเด่นของ Lanna: 

ใน LIST นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าสอบ ข้อสอบมาตรฐานของสถาบันการทดสอบนานาชาติเคมบริดจ์ (CIE) ในรายวิชาหลักคือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ดังนั้น ผู้ปกครองจะทราบทันทีว่าบุตรหลานของท่านมีผลการเรียนอย่างไรเมื่อเทียบกับ มาตรฐานสากลที่แท้จริง

คุณสมบัติและคุณภาพดังกล่าวนี้ทำให้ LIST เป็น โรงเรียนที่โดดเด่นด้วยคุณภาพสูงเหนือว่าโรงเรียนนานาชาติอื่นในภาคเหนือของ ประเทศไทย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนและพร้อมที่จะเข้าสอบในหลักสูตร ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษานานาชาติของเคมบริดจ์ (IGCSE) และ หลักสูตรประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาระดับสูง (A Level) ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นมาตรฐานทั่วโลก นักเรียนทุกคนจะได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเทียบความรู้ภาษาอังกฤษของ ประเทศอังกฤษ IELTS และยังมีโอกาสที่เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ SAT ตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักเรียนเอง

LIST ยังมีสิ่งที่ผู้ปกครองพึงพอใจอย่างมาก นั่นก็คือ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เหมือนครอบครัว อบอุ่น และมีน้ำใจไมตรีต่อกัน สมาคมผู้ปกครองและครูมีความกระตือรือร้นในการทำงาน และวางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายตลอดปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งในแต่ละชั้นเรียนมีนักเรียนจำนวนไม่มากนัก สอนโดยครูที่มีประสบการณ์และรักในวิชาชีพ ทำให้อาจจะกล่าวได้ว่า  LIST เป็นโรงเรียนที่แทบจะไม่มีปัญหาด้านวินัยเลย นักเรียนมีความสุขอย่างยิ่งที่จะมาโรงเรียน เหล่านี้คือพื้นฐานที่มั่นคงของการศึกษาที่เยี่ยมยอด

โรงเรียน นานาชาติลานนาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากองค์การมาตรฐานการศึกษาต่าง ประเทศคือ Western Association of Schools and Colleges, ได้รับการอนุมัติให้เป็นศูนย์การทดสอบ

×
Korean

 

Lanna International School Thailand란나 국제학교(LIST)는 지역과 인종차별없고, 영어를 매개체로한 국제학교 환경하의 교육에 기반을 둔 영국식의 수준 높은 교육을 제공함으로써 치앙마이 지역사회에 기여하고 있습니다. 24개의 국적과 17개의 언어를 사용하는 학생구성은 란나를 진정한 의미의 국제학교로 만들고 있습니다. 더불어 다양한 문화적, 언어적 배경도 제공할 수 있는 기초를 란나는 가지고 있습니다.

방과후 활동등 최근 학교 이벤트에 대해서 더 알고 싶으시다면 저의 학교 Facebook 홈페이지 에서 확인하실수있습니다. Facebook 에 따로 로그인 하지 않으셔도 됩니다. 여기를 클릭 해주세요.

란나는 다음과 같은 차별화된 교육을 제공합니다.

치앙마이 북부에서 영국식 교육을 유치원에서 18살 고등학교 졸업때까지 하는 유일한 곳
엄격하고 어렵지만 해볼만한 영국식 커리큘럼 코스가 경험있고 자격이 충분히 있는 선생님들에 의해 시행됨
국제적인 단과 대학과 종합대학 입학 준비 프로그램
항상 가변적이고 복잡한 사회에서 자신의 자리를 잡을 수 있게 독립적이고 창의적이며 자기 주도적인 사람이되도록 교육시킴
충분한 과외활동들: 미술, 스포츠, 아카데미, 드라마, 토론, 기타 관심분야의 학생클럽들
초 등부터 중학교까지 모든 학생들은 매년 캠브리지 대학 시험위원회에서 제공되는 테스트지로 학업성취도 평가를 받습니다. 이 테스트는 수학과 영어의 핵심적 사항을 테스트하는 것으로 이로 인해 부모님들은 학생들이 국제학교에서 얼마나 잘 하고 있나를 알 수 있습니다.

란 나국제학교에서 제공되는 졸업장과 성적증명서들은 란나를 치앙마이 북부의 다른학교와 차별적으로 구별되게하는 핵심요소입니다. 모든 란나의 고등학교 학생들은 여러 곳에서 폭넓게 인정되는 캠브리지 중등교육 수료증Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) 과 대학선수과목격인 캠브리지 상급레벨자격 A를 얻을 수 있게 공부하고 있습니다. 또한 모든 학생들은 영국 영어숙련자격시험을 준비할 기회를 얻고 있고 만약 원한다면 미국수학능력시험인 SAT테스를 준비할 기회도 얻을 수 있습니다.

가족적인 학교분위기 ! 많은 학부모들에게 란나를 특별하게 느끼게 만드는 것은 이러한 분위기이며 이 분위기는 학교 전체에 투영되고 있습니다. 란나의 선생님과 학부모 모임(PTO)은 매우 활동적이며 일년내내 많은 행사를 선생, 학생, 부모들과 같이 진행하고 있습니다. 소규모 그룹 중심의 교실에 덧붙여, 경험있고 헌신적인 선생님들, 사실상 거의 없는 학생들의 교칙일탈, 그리고 학생들이 학교가기를 즐거워한다는 사실 이 모든 것이 어울려져 란나국제학교의 교육에 굳건한 기반을 이루고 있습니다.

서 양인 학교 및 대학 협회에서 인정받고 있는 란나국제학교는 캠브리지 국제 초등,중등학교 프로그램에 등록된 정식 회원이며 캠브리지 중등교육 수료증Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) 과 대학선수과목격인 캠브리지 상급레벨자격 A 를 위한 승인된 교육기관입니다.

×
Japanese

 

Lanna International School Thailandランナーインターナショナルスクールタイランド(LIST)は、チェンマイのコミュニティーに、無宗派で英語による教育を行うインターナショナルス クールとして、クオリティーの高いブリティッシュカリキュラムをベースとした教育を提供しています。LISTの生徒たちは、24カ国の国籍と17種類の言 語という数字が表すように、多様な文化と言語のバックグラウンドを持つ、真に国際的な生徒たちであるといえます。

最近行われたイベントやアクティビティーについては、当校のFacebookページをご覧ください。Facebookへの登録は必要ありません。-ここをクリック

LISTが提供する教育は、以下のような特徴があります。
– 北タイでは唯一、保育園(2歳から)から18歳の卒業時まで、一貫してブリティッシュ方式での教育

– 経験豊かで、高い資格を有する教師によって組み立てられた、厳密かつ高レベルのブリティッシュ方式のカリキュラム

– 世界各国のカレッジ・大学への進学に備えたプログラム

– 全ての生徒が、常に変化し複雑さを増している世界の中で自らの場を確立できるよう、自分自身で考え、学べるように奨励する教育

– 美術、スポーツ、学習活動、演劇、ディベート、その他様々な課外活動

初 等部の早い段階から中等部まで毎年、LISTの生徒は、算数と英語の基礎範囲におけるCambridge International Examinations(CIE)の統一試験を受けます。これにより、保護者の方は常に、生徒が実際のインターナショナルな標準に照らし合わせてどのよ うに学んでいるかを知ることができます。

LIST で受けることのできる資格認定は、その幅広さとレベルの高さが、タイ北部の他のインターナショナルスクールとは異なります。高等部の全生徒は、世界的に広 く知られているCambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)の認定に向けて学び、その後Cambridge Advanced Level (A レベル)の資格認定に向けて学びます。さらに、全生徒が希望により、英国のIELTS(英語検定の一つ:アイエルツ)やSAT(アメリカの大学進学適性試 験)に向けて準備する機会が与えられます。

多くの保護者が、LISTの大きな特色は学校生活のあらゆる面に行き渡っている、家族的な雰囲気だと感じています。LISTのParent Teacher Organisation(日本の学校でのPTAと同様の組織)は、とても活発で、年間を通して学校スタッフ、生徒、保護者がともに参加する多くの行事計 画を立てています。
加えて、小規模なクラス、経験豊かで熱心な教員、規律の良さ、また、LISTの生徒が本当に学校生活を楽しんでいること、良い教育のしっかりした基盤があるということなどがLISTの特色としてあげられます。

LIST は、Western Association of Schools and Colleges(米国西部地域私立学校大学協会:WASC)の認定を受けています。また、IGCSEとAレベルにおける、英国ケンブリッジ大学国際試験 のセンターとしての認定も受けています。
さらに、ケンブリッジ・インターナショナル初等プログラム・中等プラグラムのメンバーとしても登録されています。

×
Chinese

 

Lanna International School Thailand泰国兰娜国际学校(简称:LIST)座落于泰国北部的清迈府,是一所专为清迈地区学生提供高品质英式初中等教育的非宗教派系的国际学校。兰娜国际学校目前拥有来自二十四个国家和地区,十七种不同语言文化背景的学生群体。

想要了解更多关于兰娜国际学校校务及相关活动内容,请浏览本校脸谱网页。您不必加入脸谱即可打开我们学校的网页链接,只需直接点击此处: www.facebook.com/lannaist

兰娜国际学校提供独特的教育理念:

兰娜国际学校是泰北唯一一所采用英式课程,学制从幼儿园到高中毕业的国际学校。

兰娜国际学校严格按照英式教学大纲设置课程,所有任课老师都经严格挑选择优录取,且教学经验丰富。

兰娜国际学校还为学生精心设置了国际一流大学入学辅导课程。

面对快速发展变化的当代世界形势, 兰娜国际学校鼓励并促进学生被培育成具有独立思考能力和乐于学习的人才,使得兰娜国际学校的学生能够在未来的在各种挑战中得心应手,游刃有余。

为了更好地培养学生广泛的兴趣爱好,兰娜国际学校为在校学生设立了丰富多彩的课外活动,包括绘画,体育运动,戏剧表演,演讲辩论和各种兴趣俱乐部。

从小学低年级到中学各年级,兰娜国际学校的学生每年都会进行英国剑桥大学国际考试中 心(CIE)的核心科目为数学和英语标准化考试。兰娜国际学校的学生家长可以及时知道在国际学校标准衡量下自己的孩子的学习成绩情况。 兰娜国际学校提供给学生的教学质量跟泰国北部其他国际学校相比较是独树一帜的。兰娜国际学校所有高中学生都必须完成国际广泛认可的英国剑桥大学国际考试中 心统一出题的高中课程会考并获得普通证书(IGCSE)或者高级证书(A Level)。所有的兰娜国际学校的学生均有机会按自己的意愿选择参加英国雅思雅思考试(IELTS)或美国大学入学资格考试(SAT)。

对于许多家长来说,兰娜国际学校的独到之处是学校全方位的为学生创造了家庭式的学习 及生活环境。兰娜国际学校的教师家长联谊会每年都会定期举办教职员工,家长和学生共同参与的丰富多彩的活动,有效地加强了各方的联系。另外,小规模的班级 模式,经验丰富乐于奉献的教师队伍,让学生的纪律问题得以妥善解决。事实证明,兰娜国际学校的学生十分热爱他们的学校学习生活,这为他们获得全面教育打下 了一个非常良好的基础。

兰娜国际学校已获得美国西部初等教育协会资格认证,是英国剑桥大学国际考试中心高中课程会考普通证书(IGCSE)和高级证书(A Level)的考试中心之一。同时兰娜国际学校也是英国剑桥大学国际初中等教育项目的注册会员。

×
French

 

Lanna International School ThailandLanna International School Thailand LIST sert la communauté de Chiang Mai en proposant une éducation de haute qualité basée sur le curriculum britannique dans un environnement international et non sectaire: Les élèves de LIST représentant 24 nationalités et 17 langues viennent de différentes origines culturelles et linguistiques.

Pour tout savoir sur les récents événements et les activités de notre école, veuillez consulter notre page Facebook. Il n’est pas indispensable d’ouvrir un compte Facebook, il vous suffit de cliquer ici.

List propose une éducation différente:

la seule école dans le nord de la Thailande qui propose un curriculum britannique de la maternelle a la terminale.
un curriculum stimulant et rigoureux avec des cours bien fondés et des professeurs qualifiés et expérimentés.
un programme de préparation aux universités internationales.
LIST encourage tous ses élèves a penser librement et a se preparer afin d’avoir leur place dans un monde de plus en plus complexe et en perpétuel changement.
une palette d’activités extrascolaires: art, sports, soutien scolaire, théatre, débats, clubs.
Dès les premières années du primaire; les élèves passent les examens standard de Cambridge (CIE en Maths et Anglais pour que les parents sachent toujours quel est le niveau de leur enfant par rapport aux standards internationaux.

Le choix et la qualité des qualifications offertes rend List différente des autres écoles internationales du Nord de la Thailande. Tous les élèves du secondaire se préparent aux examens universellement reconnus de Cambridge IGCSE puis AS et A Level /Ils ont aussi la possibilité de se présenter au IELTS britannique et SAT américain.

Il règne une atmosphère très familiale: l’association parents professeurs (PTO est très active et organise souvent des événements pour permettre aux personnel; parents et professeurs de se rencontrer. Ajoutez a cela un petit nombre d’élèves par classe,des professeurs dévoués, des problèmes de discipline quasi inexistants et le fait que les élèves aiment leur école, et vous avezde solides bases pour une excellente éducation.

LIST est accreditée pqr la Western Association of Schools and Colleges et reconnu comme un centre agréé par CIE pour les examens IGCSE et A Levels et aussi pour les programmes de Cambridge pour le primaire et le collège.

×
German

 

Lanna International School ThailandLanna bietet der Chiang Mai Community einen hoch qualifizierten, britischen Lehrplan an. LIST Studenten bestehen aus 24 Nationalitäten und sprechen 17 verschiedene Sprachen. Deswegen ist diese Schule kulturell und sprachlich gesehen sehr international.

Um etwas über kürzlich stattfindende Schulveranstaltungen und Aktivitäten herauszufinden, nehmen Sie sich doch bitte ein bischen Zeit und schauen auf unserer Facebook Seite nach. Sie müssen sich nicht bei Facebook anmelden, um unsere Seite anzuschauen. Klicken Sie einfach hier.

LIST bietet eine ausgeprägte Ausbildung an:

die einzige Schule in Nordthailand, die eine britische Ausbildung vom Kindergarten bis zur Abschlussprüfung mit 18 Jahren anbietet.
einen anspruchsvollen, britisch basierenden Lehrplan mit sehr gut aufgebauten Kursen, unterrichtet bei erfahrenen und qualifizierten Lehrer.
ein internationales Vorbereitungsprogram für Fachhochschulen und Universitäten.
alle LIST Studenten sind erstrebt, unabhängige Denker und Lerner zu werden, um einen Platz in einer ständig wechselden Welt einzunehmen.
eine vollständige Ergänzung an Aktivitäten ausserhalb des Lehrplans: sportliche und akademische Klubs, sowie auch Diskussionsrunden und Theateraufführungen.
Studenten nehmen an standardisierten Prüfungen von Cambridge International Examinations (CIE) teil von der Grundschule an bis hin zur Realschule in den Fächern Mathematik und Englisch. So wissen die Eltern immer, wie ihr Kind im Vergleich zum internationalen Standard steht.

Die Bereitstellung der Auswahl und Qualität an Qualifikation bei der LIST unterscheidet sich von anderen internationalen Schulen in Nordthailand. Jeder Hochschulstudent hat als Ziel das Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE), das weltweit anerkannt ist, und später die Cambridge Advanced Level (A Level) Qualifikation. Alle Studenten bekommen auch die Gelegenheit, sich für die britische IELTS und für den amerikanischen SAT Test vorzubereiten, falls sie möchten.

Für viele Eltern, was LIST wirklich speziell ausmacht, ist die familiäre Atmosphäre, die in allen Aspekten des Schullebens sich widerspiegelt. Die Eltern-Lehrer Organisation an der LIST ist sehr aktiv und plant verschiedene Veranstaltungen, um Mitarbeiter, Studenten und Eltern über das ganze Jahr hinweg zusammen zu bringen. Zusätzlich sind die Klassen sehr klein, erfahrene und engagierte Lehrer unterrichten und es gibt sehr wenige Disziplinprobleme. LIST Studenten haben wirklich Spass daran, zur Schule zu gehen und bekommen damit eine solide Basis für eine grossartige Ausbildung.

Lanna International School ist bei der Western Association of Schools and Colleges voll anerkannt, ist eine genehmigte Cambridge University International Examinations Center für IGCSEs und A Levels und ist ein registriertes Mitglied von der Cambridge International Primary (Grundschule) und Lower Secondary Programme.

×